Provinciaal nivo
Home
terug
Nationaal nivo
Provinciaal nivo
Lokaal nivo

Ruimtelijke Ordening op Provinciaal nivo

In het streekplan ‘Gelderland 2005’ (het eerste streekplan dat is gebaseerd op de Nota Ruimte van het Rijk), kiest de provincie voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit in Gelderland. Dat gebeurt door op provinciaal niveau te sturen op kenmerken en waarden die van provinciaal belang worden geacht: natuur en water, maar ook de ruimtelijke ontwikkelingen van stedelijke functies en infrastructuur.

   
  In het Streekplan Gelderland 2005 zijn gebieden aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Waardevol Landschap. Het gaat hierbij om gebieden met belangrijke natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. Omdat deze gebieden voor Gelderland van belang zijn, ook als tegenwicht voor de meer verstedelijkte gebieden, geldt hiervoor een beleid gericht op bescherming en ontwikkeling van de daar aanwezige kwaliteiten.
 
Doel streekplanuitwerking
Met de streekplanuitwerking Kernkwaliteiten en omgevingscondities geeft de provincie aan welke ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten aan de orde zijn in deze gebieden. De uitwerking levert geen nieuw beleid op, maar zorgt voor meer duidelijkheid. Buiten de Ecologische Hoofdstructuur en Waardevolle landschappen is de bemoeienis van de provincie met ecologische en landschappelijke kwaliteiten klein. De uitwerking bestaat uit een deel met een uitwerking van de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS en een deel met een uitwerking van de kernkwaliteiten van de Waardevolle landschappen.
 
Planproces
Het vaststellen van het streekplan door Provinciale Staten vormde het sluitstuk van een planproces dat drie jaar duurde. Het plan is opgesteld met veel en nauw overleg met gemeenten, maatschappelijke organisaties, waterschappen en het Rijk. Ook burgers werden bij de planvorming betrokken.
 
Provinciaal nivo: Streekplan 2005
   

Home | Nationaal nivo | Provinciaal nivo | Lokaal nivo

This site was last updated 11-Jun-2006